szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                 

  

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA ŁWK OHP

 

Od szkolenia do zatrudnienia

 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy kontynuowała w 2019 r. realizację projektu w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” –„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. 

Projekt był współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). 

Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r. 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training). 

Projekt zakładał umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagały profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Obudź swój potencjał

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 18-24 lata z terenu województwa łódzkiego, które nie uczyły się, nie pracowały oraz nie szkoliły się. 

W okresie do 30.04.2017r. wsparciem objętych zostało 200 osób spełniających powyższe kryteria.

Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwości zatrudnienia w trakcie trwania projektu, efektem czego będzie zmniejszenie stosunkowo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych.

W projekcie „Obudź swój potencjał - YEI” oferowaliśmy uczestnikom ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której mogli wziąć udział w następujących rodzajach wsparcia:
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
- kursy zawodowe
- kursy językowe

- kurs prawa jazdy kat „B”
- kurs przedsiębiorczości
- podstawowy kurs komputerowy

- kurs ECDL
- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
- staże zawodowe

 

Akcja Aktywizacja

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lata z terenu województwa łódzkiego, które nie uczyły się, nie pracowały oraz nie szkoliły się.

W okresie do 31.08.2017r. wsparciem objętych zostało 170 osób spełniających powyższe kryteria.

W projekcie „Akcja aktywizacja - YEI” oferowaliśmy uczestnikom ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której mogli wziąć udział w następujących rodzajach wsparcia:

- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne

- zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupa IB) lub grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (grupa II)

- pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży (grupa II)

- kursy zawodowe (grupa II)

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (grupa IB)

- warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (grupa IA)
- kursy językowe (grupa IA i II)

- kurs prawa jazdy kat „B” (grupa II)
- kurs przedsiębiorczości (grupa II)

- kurs ECDL (grupa IB i II)
- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (grupa II)
- staże zawodowe (grupa II)

Równi na rynku pracy

W projekcie „Równi na rynku pracy” na terenie województwa łódzkiego wzięło udział 360 osób w wieku 18-24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, nieuczących się, niepracujących i niemających  kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje za niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Brak im także wystarczającego doświadczenia zawodowego.

W trakcie trwania projektu – do 30 czerwca 2016 r. – jego beneficjenci otrzymali różnego rodzaju wsparcie, które pozwoliło im znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy – zgodnie z założeniami Europejskiej inicjatywy  „Gwarancje dla młodzieży”. 

Pomysł na siebie

Celem projektu byla poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymały wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami Europejskiej inicjatywy  „Gwarancje dla młodzieży”  pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Każda z grup rozpoczęła projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, byli pod opieką psychologów.

Nowe Perspektywy 2

Z dniem 1 lipca 2013 Łódzka WK OHP rozpoczęła realizację  projektu NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt kierowany był do młodzieży bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, w tym uczącej się, w wieku 15-24 lata, mającej problemy z przystosowaniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. 

Na terenie województwa łódzkiego projekt był realizowany w czterech jednostkach organizacyjnych ŁWK OHP tj.:

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi – 30 osób

ul. Pomorska 40, tel. (42) 6395091 lub (24) 2510003

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Tryb. – 20 osób,

ul. Przemysłowa 25, tel. (44) 6474757

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu- 20 osób,

ul. Lokajskiego 1b, tel. (43) 8225936

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach – 20 osób,

ul. Mszczonowska 63, tel. (46) 8336332

W województwie łódzkim przystąpiło do niego 90 osób, podzielonych na dziewięć 10-osobowych grup, które otrzymają następujące formy wsparcia:

- profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza kadry pedagogicznej OHP,

- doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne),

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne)

- kursy prawa jazdy kat. B dla pełnoletnich uczestników projektu,

- kursy języków obcych,

- kursy zawodowe połączone z praktykami u pracodawców i stypendium szkoleniowym,

- kursy komputerowe na poziomie podstawowym i ECDL Start,

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodzieży uczącej się,

- integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu wolnego,

- dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu).

Projekt  realizowany był w okresie 01.07.2013 – 30.06.2014

OHP jako realizator usług rynku pracy 

Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do czerwca 2014 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Celem projektu było stworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług poradnictwa i informacji zawodowej, informacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy poprzez zbudowanie sieci działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ).

Działaniami projektu objęta została młodzież w wieku 15-25 lat, w tym bezrobotna i nieaktywna zawodowo; uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebująca pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; zagrożeni wykluczeniem społecznym, zaniedbani wychowawczo, pochodzący ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstaną w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniły lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Na terenie województwa łódzkiego w ramach projektu powstały Młodzieżowe Centra Kariery w Opocznie, Ozorkowie, Pabianicach, Przedborzu, Rawie Mazowieckiej i Wieruszowie oraz Punkty Pośrednictwa Pracy w Opocznie, Łęczycy, Ozorkowie i Zduńskiej Woli, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Wieluniu i Tomaszowie Mazowieckim.

 

Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego

W okresie od grudnia 2012 do sierpnia 2013 roku Łódzka Wojewódzka Komenda OHP realizowała kolejny projekt staży zagranicznych dla uczestników OHP z województwa łódzkiego.

Projekt "Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego" kierowany jest do 60 podopiecznych Łódzkiej WK OHP uczących sie w dualnym systemie kształcenia w zawodach fryzjera, kucharza, ogrodnika i stolarza. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby naszych wychowanków związane z budowaniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim rozwojem mobilności. Wsparcie tych potrzeb wynika z sytuacji uczestników OHP spowodowanej najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi.

Udział w tym projekcie będzie dla 60 młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania nowych i dodatkowych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i uczestniczenia w europejskim rynku pracy oraz poczucia się obywatelem Europy. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i nabycie europejskich umiejętności w wybranych zawodach, zwiększenie mobilności oraz likwidacja uprzedzeń i stereotypów bardzo często obecnych w środowiskach, z których wywodzą się nasi podopieczni.

Uczestnicy rekrutowani z jednostek OHP na terenie całego województwa łódzkiego wyjadą na 3-tygodniowe staże w sześciu 10-osobowych grupach, każda z opiekunem - 3 grupy do Hiszpanii (Andaluzja), 3 do Włoch (Sycylia).

Wszystkie staże zostały zrealizowane w okresie luty-czerwiec 2013 roku.

 

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2

Z dniem 1 lipca 2012 Łódzka WK OHP rozpoczęła realizację  projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na terenie województwa łódzkiego projekt realizowany był w dwóch jednostkach organizacyjnych ŁWK OHP tj.:

·         Hufiec Pracy 5-4 w Łodzi przy ul. Próchnika 1, tel. 42 634-36-73

·         Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, tel. 46 837-65-56

Projekt kierowany był tylko i wyłącznie do podopiecznych powyższych hufców w wieku 16 – 20 lat, uczniów mechaniki samochodowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łowiczu oraz fryzjerstwa w łódzkich gimnazjach. 

Przystąpiło do niego łącznie 30 osób, podzielonych na dwie 15-osobowe grupy, które otrzymały następujące formy wsparcia:

1)    Moduł aktywizująco – doradczy obejmujący warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej, aktywizacji zawodowej oraz indywidualne badanie predyspozycji zawodowych.

2)    Moduł zawodowy obejmujący specjalistyczne szkolenia zawodowe pokrewne wobec tych, których nasi uczestnicy uczą się na co dzień tj. kurs lakierniczo – blacharski dla mechaników samochodowych, kurs wizażu dla fryzjerów. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy odbędą praktyki zawodowe i otrzymają stypendium.

3)    Moduł językowy.

4)    Lokalne i centralny sprawdzian umiejętności zawodowych.

5)    Dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu) oraz profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza kadry pedagogicznej OHP.

Projekt realizowany był w okresie 01.07. 2012 – 31.05.2013

Nowe Perspektywy

Z dniem 1 lipca 2012 Łódzka WK OHP rozpoczęła realizację  projektu „NOWE PERSPEKTYWY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt kierowany był do młodzieży bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, w tym uczącej się, w wieku 15-24 lata, mającej problemy z przystosowaniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Na terenie województwa łódzkiego projekt realizowany był w trzech jednostkach organizacyjnych ŁWK OHP tj.:

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Piotrkowie Tryb. – 20 osób,  ul. Przemysłowa 25, tel. (44) 6474757

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Sieradzu- 30 osób,  ul. Lokajskiego 1b, tel. (43) 8225936

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Skierniewicach – 20 osób,  ul. Mszczonowska 63, tel. (46) 8336332

W województwie łódzkim przystąpiło do niego 70 osób, podzielonych na siedem 10-osobowych grup, które otrzymają następujące formy wsparcia:

- profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza kadry pedagogicznej OHP,

- doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne),

- poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne)
- kursy prawa jazdy kat. B dla pełnoletnich uczestników projektu,

- kursy języków obcych,

- kursy zawodowe połączone z praktykami u pracodawców i stypendium szkoleniowym,

- kursy komputerowe na poziomie podstawowym i ECDL Start,
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodzieży uczącej się,

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu).

Projekt realizowany był w okresie 01.07. 2012 – 30.06.2013

 

Łodź – the city of multicultural color madness

W dniach od 27 maja do 2 czerwca 2012 odbyła się w Łodzi międzynarodowa wymiana młodzieży pt. „Łodź – the city of multicultural color madness”. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu było umożliwienie międzynarodowej grupie młodzieży z Litwy, Turcji i Polski kreatywnego działania w odniesieniu do otoczenia lokalnego oraz realizacja w praktyce własnych pomysłów twórczych wykorzystując przestrzeń miasta. Głównym narzędziem tworzenia i środkiem wyrazu postrzegania przestrzeni był aparat fotograficzny. Z polskiej strony grupa młodzieży biorąca udział w projekcie to uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, którzy należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Celem działań było znalezienie skutecznych środków wyrazu artystycznego, aby dokonać zmiany wizerunku miasta Łodzi na bardziej pozytywny. Pomysł wymiany i działań był oparty na założeniu, że młodzież tworząca wielokulturową grupę wspólnie stworzy, przy pomocy różnych środków (głownie przekazu fotograficznego), nowe spojrzenie, a aktywności podejmowane przez grupę wpłyną na motywację młodych ludzi do podejmowania podobnych inicjatyw.

Aby osiągnąć wyznaczone efekty działania projektowe były oparte głównie na własnej inicjatywie młodzieży i obejmowały szereg działań, takich jak warsztaty twórcze i artystyczne, wyjścia plenerowe w przestrzeń miasta, spotkania z twórcami i animatorami inicjatyw lokalnych ,które dały uczestnikom możliwość lepszego poznania charakteru i aktywności kulturalnej miasta Łodzi

Our World is Our Environment 

W dniach 17-25kwietnia 2012 młodzież z Hufca Pracy 5-6 działającego przy Ogrodzie Botanicznym w Łodzi była gospodarzem realizowanej międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „Our World is Our Environment”. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu rozwój świadomości ekologicznej u młodzieży w wieku 15-25 lat.

Uczestnikami projektu była młodzież z trzech krajów: Polski, Grecji i Turcji. Z polskiej strony grupa młodzieży biorąca udział w projekcie to uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, którzy należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu młodzież z każdego kraju przygotowała materiały: filmy, zdjęcia, albumy, prezentacje, które były tematem cykli projekcji filmowych oraz warsztatów i dyskusji na temat środowiska naturalnego i zachowań ekologicznych w każdym z krajów.

W ramach działań odbyły się spotkania z działaczami ekologicznymi oraz prezentacje ekspozycji ciekawych i chroniony gatunków roślin w każdym z krajów. Młodzież uczestnicząca w wymianie miała możliwość zapoznania się z bogatymi zasobami roślinności Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Młodzież aktywnie uczestniczyła również w zorganizowanych wycieczkach do ciekawych pod względem przyrodniczym miejsc w województwie łódzkim.

Rezultatem projektu było wydanie albumu fotograficznego dokumentującego zrealizowane działania i wspólne prace młodzieży na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

 

Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 01.11.2011 roku do 31.08.2012 roku realizowała projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt  „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy” skierowany był do grupy 80 osób - młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Projekt przewidywał odbycie praktyk przez młodzież OHP z Bełchatowa i  Tomaszowa Mazowieckiego w zawodzie kucharza oraz Radomska i Wieruszowa  w zawodzie stolarza, w Internationaler Bund (IB) we Frankfurcie nad Odrą. 

Stowarzyszenie Internationaler Bund (IB) jest jedną z największych niemieckich organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i dorosłych w sferze socjalnej i oświatowej. Ma ponad 700 placówek działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych. Projekt w ramach dofinansowania stażu obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę merytoryczną, przygotowanie kulturowe i językowe, wycieczki kulturalne na terenie Brandenburgii. 

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się również do uzyskania dodatkowych umiejętności: znajomości terminologii fachowej w języku niemieckim, doświadczenia w multikulturowym otoczeniu, wzmocniło zdolności adaptacyjne i osobowościowe. Wszystkie te czynniki w okresie długofalowym spowodowały zwiększenie mobilności uczestników oraz polepszyły ich funkcjonowanie na otwartym europejskim rynku pracy. 

 

Łódź w obiektywie młodzieży

Grupa inicjatywna ”Color Flash” utworzona przez młodzież Środowiskowego Hufca Pracy 5-1 w Łodzi od października 2011 r. realizowała projekt fotograficzny „Łódź w obiektywie młodzieży” finansowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu”. 

Celem działań grupy w ramach projektu jest zwiększenie swojej wiedzy i świadomości na temat wielokulturowości, historii i kultury miasta Łodzi oraz tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród rówieśników, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież zamierza osiągnąć to poprzez szereg działań, takich jak warsztaty na temat historii i kultury miasta Łodzi, warsztaty na temat technik fotografowania oraz plenerowe wyjścia fotograficzne, których celem jest fotografowanie elementów architektury Łodzi związanych z historią miasta.

Efekty pracy grupy w postaci zbioru fotografii zostaną zaprezentowane w ramach wystawy. Efektem tych działań będzie również wydrukowanie i dystrybucja albumów z wykonanymi fotografiami. Projekt trwał do grudnia 2011 roku.

                                                                                                                          

   

      

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja IV

Z dniem 5 maja  2011 roku Łódzka WK OHP rozpoczęła się realizacja  projektu „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” edycja IV współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt kierowany był go młodzieży bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, w tym uczącej się, w wieku 15-25 lat, mającej problemy z przystosowaniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. 

Na terenie województwa łódzkiego projekt był realizowany w czterech jednostkach organizacyjnych ŁWK OHP tj.:

·                       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi – 30 osób, ul. Pomorska 40, tel. (42) 6395091

·                       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Piotrkowie Tryb. – 30 osób, ul. Przemysłowa 25, tel. (44) 6474757

·                       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Sieradzu- 30 osób, ul. Lokajskiego 1b, tel. (43) 8225936

·                       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Skierniewicach – 40 osób, ul. Mszczonowska 63, tel. (46) 8336332 

W województwie łódzkim przystąpiło do niego 130 osób, podzielonych na trzynaście 10-osobowych grup, które otrzymają następujące formy wsparcia:

- profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza kadry pedagogicznej OHP,

- doradztwo zawodowe i psychologiczne (grupowe i indywidualne),

- poradnictwo prawne,

- kursy prawa jazdy kat. B dla pełnoletnich uczestników projektu,

- kursy języków obcych,

- kursy zawodowe połączone z praktykami u pracodawców i stypendium szkoleniowym,

- kursy komputerowe na poziomie podstawowym i ECDL Start,

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodzieży uczącej się,

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości – moja firma),

- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,

- zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy,

- zajęcia edukacji seksualnej,

- dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja części kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu).

Projekt realizowany był w okresie 01.06. – 30.11.2011

 

Nasza przyszłość 3

W dniu 18 maja 2011 r., w ŁWK OHP zajęciami motywacyjno – aktywizującymi, prowadzonymi przez psychologów rozpoczęła się realizacja projektu  „NASZA PRZYSZŁOŚĆ  3” określonego w ramach Priorytetu 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany był do końca października 2011 r. dla 30 osób w wieku 15-17 lat w następujących jednostkach ŁWK OHP:

·         5-1 HP w Łodzi przy ul. Skupionej 3 – 10 osób

·         5-16 HP w Sieradzu  przy ul. Lokajskiego 1 B – 10 osób

·         5-2 ŚHP w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przemysłowej 25. – 10 osób.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy mieli zapewnione takie formy wsparcia jak:

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych wraz z wyprawką edukacyjną w formie słowników, kompendiów itp.

-  grupowe i indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne połączone z badaniem kompetencji społecznych uczestników,

- grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego połączone z badaniem zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczestników,

- zajęcia kulturalno – rekreacyjno – edukacyjne tj. koła zainteresowań oraz wyjścia do kina, teatru, na wystawę itp.

W lipcu 2011 wszyscy uczestnicy wyjechali na 12 –dniowy obóz Letnia Akademia Rozwoju do Strzelec Krajeńskich (woj. lubuskie), gdzie jednocześnie wypoczywali oraz nabywali nowe i rozwijali posiadane umiejętności psychologiczne i społeczne.

We wrześniu 2011 roku wszyscy uczestnicy ponownie spotkali się razem podczas weekendowego wyjazdu do Dobieszkowa, gdzie podsumowali i ocenili swoje uczestnictwo w projekcie „NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3”.

 

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja III

Z dniem 1 maja  2010 Łódzka WK OHP rozpoczęła wdrażanie projektu „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” edycja III współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt kierowany był do młodzieży bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, w tym uczącej się, w wieku 15-25 lat, mającej problemy z przystosowaniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

W województwie łódzkim przystąpiło do niego 120 osób, podzielonych na dwanaście 10-osobowych grup, które otrzymają następujące formy wsparcia:

- profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza kadry pedagogicznej OHP,

- doradztwo zawodowe i psychologiczne (grupowe i indywidualne),

- poradnictwo prawne,

- kursy prawa jazdy kat. B dla pełnoletnich uczestników projektu,

- kursy języków obcych,

- kursy zawodowe połączone z praktykami u pracodawców,

- kursy komputerowe na poziomie podstawowym i ECDL,

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodzieży uczącej się,

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości – moja firma),

- dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja części kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu).

Projekt realizowany był w okresie 01.05. – 31.12.2010

                                              Nasza przyszłość 2

II edycja projektu realizowana była w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2010. Objęła grupę 30 uczestników OHP z Hufca Pracy 5-1 w Łodzi, Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu oraz Środowiskowego Hufca Pracy 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowe informacje oraz relacje z przebiegu projektu na stronie ŁWK OHP.

 

Młodzieżowa Akademia Umiejętności

W okresie od 1 maja 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP realizowała program Młodzieżowa Akademia Umiejętności. Projekt realizowany był wśród uczestników OHP z Hufców Pracy 5-5 w Łodzi i 5-11 w Bełchatowie.

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Projekt „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie – Rozwój”

Z dniem 15 września 2008r. Łódzka WK OHP rozpoczęła wdrażanie projektu „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt kierowany jest go młodzieży w wieku 15-25 lat mającej problemy z przystosowaniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Na terenie województwa łódzkiego projekt realizowany był w czterech jednostkach organizacyjnych ŁWK OHP tj.:

 

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi,

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Piotrkowie Tryb.,

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Sieradzu,

·         Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Skierniewicach,

W województwie łódzkim przystąpiło do niego 150 osób, podzielonych na 10, 15-osobowych grup, które otrzymały następujące formy wsparcia:

- opieka kadry pedagogicznej OHP, psychologów i doradców zawodowych,

- działania edukacyjno – wychowawcze w formie zajęć z lekarzem, prawnikiem, ABC przedsiębiorczości oraz warsztatów wyrównujących zaległości z przedmiotów szkolnych,

- kształcenie ogólne i zawodowe w formie kursów zawodowych (połączonych z zagranicznymi praktykami),  językowych, prawa jazdy kat. B oraz kursów komputerowych na poziomie podstawowym i ECDL,

- ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja części kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.

Projekt realizowany był w okresie 15.09.2008 – 28.02.2009

Szkolenie kadry OHP 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP  od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku realizowała projekt pn. „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego adresatem była grupa 41 pracowników OHP.

Głównym celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników. Kadra OHP uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach; kursach doskonalących znajomość języków obcych; wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją w państwach członkowskich UE - Francji, Belgii i Włoszech.

Ekologia to my

Z inicjatywy młodzieży z Hufca Pracy 5-6 w Łodzi powstał program edukacyjny,,Ekologia to My”. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 5 lutego 2008r. i trwało do końca czerwca 2009r.. Głównym jego celem było promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, oraz rozwój świadomości ekologicznej.

W programie poprzez cykl projekcji filmowych, spotkań z działaczami ekologicznymi, wycieczkami do ciekawych miejsc na terenie naszego kraju chciano przyczyniono się do podniesienia świadomości ekologicznej naszego otoczenia. Projekcje filmowe prezentowały parki narodowe, oraz skupiły się na problematyce ekologicznej. Projekt polegał na organizacji warsztatów, spotkań seminaryjnych oraz wycieczek.

Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery

15.09.2008 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP przystąpiła do realizacji projektu “Wspólnie budujemy europejski dom –praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt skierowany był do młodzieży wywodzącej się ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Projekt przewidywał odbycie praktyki, której profil został wybrany na podstawie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy. Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi grupa zawodów metalowych plasowała się wśród zawodów deficytowych. Uczestnictwo w Projekcie przyczyniło się do uzyskania przez jego uczestników dodatkowych umiejętności: znajomości terminologii fachowej w języku niemieckim, doświadczenia w multikulturowym otoczeniu, wzmocni zdolności adaptacyjne i osobowościowe. Wszystkie te czynniki w okresie długofalowym spowodują zwiększenie mobilności uczestników oraz do polepszą ich funkcjonowanie na otwartym europejskim rynku pracy.

Projekt „18 - 24 Czas na samodzielność”

Na terenie działania Łódzkiej WK OHP, projekt „18 – 24. Czas na samodzielność” wdrażany był w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r., w pięciu jednostkach organizacyjnych, dla 150 uczestników (w tym 1 niepełnosprawnej) podzielonych na 15, 10-osobowych grup.

Celem głównym projektu były: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez  jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Projekt miał doprowadzić do większej inkluzji społeczno – zawodowej młodych osób i ułatwić im wejście w dorosłość

W wyniku realizacji projektu „18-24. Czas na samodzielność” zostały osiągnięte następujące rezultaty:

60% uczestników powróciło do systemu edukacji lub kontynuuje naukę w szkole,

86% uczestników nabyło nowe kwalifikacje, w takich zawodach jak: spawacz, magazynier z obsługą wózków widłowych, tynkarz – gipsiarz, ogólnobudowlaniec, barman – kelner, wizażystka, bukieciarz, kierowca kat. C, pracownik biurowy z podstawami księgowości, pracownik księgowo- kadrowy,

37 % beneficjentów po zakończeniu uczestnictwa w projekcie podjęło stałe zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą,

79% uczestników uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,

87 % pozytywnie zdało egzamin końcowy z języka obcego,

64% uzyskało prawo jazdy kat. B.

Indywidualny projekt kariery - Portfolio dla młodzieży

Celem „Indywidualnego Projektu Kariery - Portfolio dla młodzieży” było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki zawodowej w stosunku do młodych ludzi oraz nabycie przez doradców zawodowych umiejętności pomocy młodzieży w zakresie tworzenia ich własnego IPK. Celem ukierunkowanym głównie na doradców zawodowych było budowanie warsztatu pracy opierającego się na wystandaryzowanych narzędziach pracy (testach i kwestionariuszach) zgodnie z doktryną UE dotyczącą całożyciowego poradnictwa kariery oraz kształtującego własny rozwój zawodowy. Cele pośrednie - nabycie przez doradców zawodowych umiejętności pomocy  młodzieży w zakresie tworzenia indywidualnych projektów kariery co pozwoli młodym ludziom na przeciwdziałanie bierności, da poczucie kompetencji, skoordynuje oczekiwania młodych ludzi z potrzebami rynku pracy, zidentyfikuje własne zasoby, pozwoli na nabycie kompetencji zawodowych.

Twoja wiedza - Twój sukces

Łódzka WK OHP w latach 2004-2006 zrealizowała trzy edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, w którym w samym województwie łódzkim udział wzięło  1100 osób w wieku 15 – 24 lata. Celem projektu była przede wszystkim aktywizacja zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Każda edycja projektu trwała średnio od pół roku do 9 miesięcy. Beneficjenci swój udział w projekcie rozpoczynali od zajęć ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą ds. uzależnień, lekarzem, prawnikiem, spec. ds. przedsiębiorczości. Uczestniczyli również w kursach podstawowej obsługi komputera i Internetu. Istotny element projektu stanowiły także kursy języka angielskiego oraz warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy prowadzone przez doradców zawodowych OHP. W drugiej części trwania projektu młodzież rozpoczęła kursy zawodowe zgodne z ich preferencjami oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.

Wszystkie kursy zawodowe obejmowały ok. 200 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, zakończyły się egzaminami, a co za tym idzie pozwoliły beneficjentom uzyskać świadectwa i certyfikaty w języku angielskim dające prawo do wykonywania wyuczonego zawodu w kraju i zagranicą.

Uczestnicy programu, przez cały okres jego trwania, mieli zapewnione wyżywienie oraz refundację kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu, a nawet dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Byli również otoczeni opieką kadry pedagogicznej OHP.

„Równy start”

Był to program zawierający cykl szkoleń z zakresu: planowania kariery zawodowej, prowadzenia treningów aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. W programie tym, który miał charakter pilotażowy, wzięło udział 160 osób z terenu województwa łódzkiego, którzy myśleli o podjęciu działalności gospodarczej. W ramach tego programu działały również punkty konsultacyjne, w których uczestnicy programu mogli uzyskać pomoc z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarcze.  

„Promocja aktywności zawodowej z komponentem Absolwent”

to program skierowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Realizowany głównie w czasie wakacji. Projekty realizowane w tym programie obok zagadnień z rynku pracy , który był wiodącym modułem, realizowały moduły o charakterze kulturalno – oświatowym i rekreacyjno – sportowym. W roku 2004 zrealizowaliśmy w ramach tej inicjatywy programowej 8 projektów dla 360 uczestników. 

„Aktywne wakacje z OHP”

w ramach tego programu realizowane były projekty dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Projekty realizowane w ramach tego programu miały za zadanie przygotowanie młodzieży do aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W ramach tego pakietu zrealizowano 5 projektów dla 925 osób.

W roku 2005 w ramach podejmowanych przedsięwzięć programowych OHP wprowadza do realizacji kolejny program  

Agenda OHP

to pakiet inicjatyw programowych, zdefiniowanych jako przedsięwzięcia programowe przeciwko zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego w środowisku młodzieży. W latach 2003 – 2006 zrealizowano 90 różnych inicjatyw programowych dla 9.500 młodych osób. Uczestnikami tych działań była głównie młodzież bezrobotna (zarejestrowana w MBP), absolwenci różnych typów szkół. Uczestnicy programów mieli możliwość uzyskać wszechstronne informacje nt. możliwości zatrudnienia, możliwości zdobycia nowych kwalifikacji lub mogli uzyskać skierownie do pracy krótkoterminowej lub stałej ( z takich ofert skorzystało ok. 5.000 tys. osób). Najważniejsze oferty programowe realizowane w tym pakiecie to – Młodzieżowy Punkt Interwencji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Bezrobotnych Vakat, Pośrednictwo Pracy. Partnerami przy realizacji działań były: PUP-y w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Kutnie, Łowiczu, Pracodawcy, Cechy Rzemiosł Różnych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Rady Osiedli w Łodzi, TPD w Łodzi.  

Agrostart

to przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji przedsiębiorczości w środowisku młodzieży z terenów wiejskich. W tym pakiecie realizowane było głównie przedsięwzięcie Giełda Pracy Młodego Pracobiorcy. W latach 2003 – 2005 zrealizowano 23 przedsięwzięcia dla 1.500 osób z terenu pow. skierniewickiego, Rawy Mazowieckiej, Kutna i Łowicza. Uczestnikami tych Giełd była młodzież z terenów wiejskich, która poszukiwała pracy. W czasie organizowanych Giełd prowadzone były także warsztaty z zakresu rynku pracy pozwalające jego uczestnikom na bardziej aktywne i dające wymierne efekty poszukiwanie pracy. Partnerami w projekcie był PUP w Skierniewicach.

 

Bezpieczny szlak

W ramach tego pakietu realizowano działania zapisane w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Ten pakiet programowy to zbiór przedsięwzięć promujących bezpieczny i zdrowy styl życia dzieci i młodzieży ale także przeciwdziałanie patologiom tj. narkomania, alkoholizm czy nikotynizm, przekazywanie informacji o instytucjach niosących pomoc w tym zakresie, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, integracja społeczności lokalnych i uczestników OHP, jak również wzmocnienie więzi między pokoleniowej, wskazanie na potrzebę szacunku i troski o drugiego człowieka. W latach 2003 – 2005 zrealizowano w ramach Bezpiecznego szlaku ok. 100 różnych programów i innych działań tj, warsztaty, festyny, konkursy itp., w których udział wzięło przeszło 8.500 osób z terenu województwa łódzkiego. Uczestnikami tych działań była zarówno młodzież z OHP jak też młodzież ze środowiska z woj. łódzkiego. Programy realizowane w ramach tego Pakietu to między innymi: „Moja rodzina – mój problem”, „Żyj zdrowo”, „Bezpieczne ferie”, „Nie ulegaj pokusom współczesnej cywilizacji”, „Dzień Dziecka Sprawnego Inaczej”, „Festyn rodzinny – Dzień dziecka”, „Znam swoją wartość”, „Bądź bezpieczny na drodze”, „Bez barier”, „Wiem więcej – żyję inaczej”. Partnerami w realizacji tych zadań były Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne na terenie woj. łódzkiego, Centrum Leczenia Uzależnień UWOLNIENIE w Łodzi,, Szkoły Ponadgimnazjalne, Policja na terenie całwgo woj. łódzkiego, Nieformalna Grupa Osób Niepełnosprawnych z Piotrkowa Tryb., Ośrodki Sportu i Rekreacji z Piotrkowa i Łodzi, Urząd Miasta Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, Ośrodek Głuchoniemych w Łodzi, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ze Sklierniewic.

Eurostart

program na rzecz europejskiej edukacji i wychowania młodzieży. W ramach tego pakietu programowego młodzież mogła poznać zasady integracji Polski z Unią Europejską ale też poznać inne kraje będące członkami Unii. W ramach tego pakietu zrealizowano 60 różnych programów i zajęć warsztatowych, pikników,konkursów czy festynów głównie w latach 2003 – 2005. W programach tych uczestniczyła głównie młodzież z OHP ale nie tylko. Programy były realizowane także dla młodzieży ze środowiska. Ogółem we wszystkich działaniach w ramach tego pakietu uczestniczyło ok. 3.500 osób. Partnerami w tych przedsięwzięciach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi, AEGEE Europejskie Forum Studentów w Łodzi, Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO –CENTRUM, Polski Związek Głuchych, Hufce Pracy OHP.

Szczególną uwagę od roku 2004, ze względu na stan bezrobocia wśród młodzieży województwa łódzkiego, ŁWK OHP kładzie na realizację projektów w ramach inicjatyw programowych, „Szansa 13- 18”, „Szansa 18 -24”oraz „Promocja Aktywności zawodowej z komponentem Absolwent”, „Aktywne wakacje” oraz „Równy start”.   

„Szansa 13 – 18”

to program edukacyjno – wychowawczy skierowany do młodzieży w wieku 13 – 18 lat zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem. Jego głównym celem był rozwój systemu wsparcia środowiskowego dla młodzieży szczególnie zagrożonej społeczną marginalizacją, doprowadzenie do życiowego uaktywnienia i lepszej integracji ze środowiskiem społecznym, zawodowym, rówieśniczym. Program wprowadza działania profilaktyczno – prewencyjne, buduje system wczesnego rozpoznawania indywidualnych potrzeb jego uczestników, a także stwarza szansę w obszarze edukacji i zatrudnienia. 

W ramach tego programu realizowane były takie moduły jak: 

·                     I moduł – Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, 

·                     II moduł - Wsparcia socjalnego, 

·                     III moduł – edukacyjny

·                     IV moduł – przygotowanie do pracy. 

W latach 2004 – 2005 w tym programie zrealizowano 15 projektów, w których udział wzięło 3. 847 osób z woj. łódzkiego. Partnerami w realizacji tych programów były: Polski Związek Głuchych, Związek Niewidomych i Słabo Widzących, PEFRON, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Policja, Cechy Rzemiosł Różnych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Piotrkowie Tryb. Szkoły gimnazjalne, Kuratorzy sądowi poradnie Leczenia Uzależnień, Ośrodki Pomocy Społecznej, pracodawcy. 

Szansa „18 – 24”

to program skierowany do bezrobotnej młodzieży w wieku 18 – 24 lata, zagrożonej marginalizacją i społecznym wykluczeniem. Głównym celem programu było zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnej młodzieży poprzez objęcie kompleksowym szkoleniem zawodowym skorelowanym z potrzebami rynku pracy. Program skierowany jest do młodzieży nie posiadającej pełnych kwalifikacji zawodowych, zagrożonej marginalizacją i społecznym wykluczeniem. W ramach tego programu w latach 2004 – 2005 zrealizowano Moduły:

·                     II moduł – prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

·                     III moduł – Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

·                     IV moduł – podstawy wiedzy z zakresu UE.

W tym programie zrealizowano 13 projektów, w których uczestniczyło ogółem 2.267 osób z terenu woj. łódzkiego. Partnerami w tych projektach byli: PUP - y – z całego woj. łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z Piotrkowa Tryb. , Biuro Karier Wyższej Szkoły Kupieckiej w Piotrkowie Tryb., Centrum Planowania Kariery z Piotrkowa i Sieradza, pracodawcy z terenu woj. łódzkiego. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


2011-02-28
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:49:20, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski