szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

Głównym czynnikiem determinującym bezrobocie jest kondycja ekonomiczno – gospodarcza naszego województwa. Biorąc pod uwagę likwidację licznych zakładów pracy na terenie województwa łódzkiego widzimy, że bezrobocie dotyka w znacznej mierze także młodzież, a przez to stanowi zagrożenie dla jej startu zawodowego. Pomoc w tym zakresie jest  zatem jednym z najważniejszych zadań stojących przed Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży ŁWK OHP funkcjonującymi w województwie łódzkim. Pomimo, iż bezrobocie wśród młodzieży w wieku 18 – 25 lat było stosunkowo najmniejsze ( w porównaniu z innymi grupami wiekowymi) Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP poprzez swoje jednostki tj.: Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery oraz Punkty Pośrednictwa Pracy funkcjonujące w ramach CE i PM prowadzą działalność dla młodzieży w wieku 16 – 25 lat w zakresie:

·                     organizowania kompleksowego poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie metod i form aktywnego poszukiwania pracy,

·                     organizowania giełd i targów pracy, 

·                     prowadzenia pośrednictwa zawodowego - organizowanie krótkoterminowego, sezonowego czy stałego zatrudnienia, 

·                     pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej, planowaniu i rozwoju kariery zawodowej poprzez podejmowanie samodzielnych działań w zakresie uruchamiania własnej działalności gospodarczej, uświadamianie zainteresowanym szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Działalność wszystkich naszych CE i PM  na rzecz młodzieży bezrobotnej skupia się przede wszystkim na: 

·                     ciągłym pozyskiwaniu jak największej liczby miejsc pracy zarówno stałej, jak i krótkoterminowej, 

·                     tworzeniu i aktualizowaniu banku informacji o pracodawcach oferujących zatrudnienie, 

·                     prowadzeniu ewidencji osób poszukujących pracy, 

·                     organizowaniu giełd i targów pracy, 

·                     prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej i skróconej,

·                     zapewnieniu młodzieży bezrobotnej szerokiego dostępu do informacji   z zakresu poradnictwa zawodowego, podstawowej wiedzy w dziedzinie prawa pracy oraz informacji  o rynku pracy, 

·                     poprzez porady i szkolenia kształtowaniu u młodych ludzi praktycznych umiejętności przydatnych w poszukiwaniu  zatrudnienia, doskonaleniu zdolności świadomego podejmowania decyzji zawodowych i osobistych. 

W 16 hufcach pracy działających na terenie województwa łódzkiego działalność na rzecz młodzieży bezrobotnej i absolwentów przejawia się przede wszystkim  poprzez: 

·                     organizowanie różnego rodzaju spotkań i warsztatów zawodoznawczych dotyczących umiejętności poruszania się po rynku pracy, pisania C.V., listów motywacyjnych, przygotowania do rozmowy z przyszłym pracodawcą, wyuczenia przedsiębiorczości, poznania struktury bezrobocia i mechanizmów rządzących rynkiem pracy,

·                     organizowanie różnorodnych imprez związanych z polska tradycją i obyczajami np. w okresie przedświątecznym przygotowywanie paczek świątecznych i spotkań wigilijnych,

·                     prowadzenie działań opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych kompensujących wszelkiego typu braki i niekorzystne wpływy środowiskowe oraz chroniących tych młodych ludzi przed marginalizacją,

·                     prowadzenie diagnoz lokalnych  rynków edukacyjnych poprzez zbieranie informacji na temat  predyspozycji zawodowych, uzdolnień, zainteresowań i oczekiwań młodzieży uczącej się, celem przystosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb dalszego kształcenia się młodych ludzi,

·                     położenie szczególnego nacisku na zapewnienie uczestnikom OHP odpowiednich warunków do nauki i pracy poprzez ścisły kontakt  z pracodawcami, u których nasza młodzież przyucza się do zawodu, a także pozyskiwanie i podpisywanie nowych umów, przeprowadzanie szkoleń teoretycznych i egzaminów kwalifikacyjnych,

·                     systematyczną rekrutację młodzieży do szkół, rozmowy z kandydatami i ich rodzicami pomocne w trafnym  wyborze formy i kierunku dalszego kształcenia.

W ramach niwelowania skutków bezrobocia na terenie województwa łódzkiego są realizowane programy z zakresu rynku pracy. Jednym z nich był program „OHP jako realizator usług rynku pracy”, którego celem było utworzenie Punktów Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowych Centrów Kariery. Po zakończeniu w 2014r. realizacji w/w programu w ramach utrzymania jego rezultatów działa na terenie województwa 3 PPP i 12 MCK mając za zadanie pomoc młodzieży z mniejszych miejscowości w zaistnieniu na rynku pracy. Jednostki te prowadzą zarówno zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego jak i pośredniczą w znalezieniu pracy. 

 

 

 

 


2018-05-17
autor: Elżbieta Marczak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski