szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Wychowanie i organizacja czasu wolnego młodzieży

Główne zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży spoczywają na Hufcach Pracy, które jako jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, podległe Wojewódzkiej Komendzie OHP zapewniają młodzieży opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Kadra wychowawcza OHP współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami ze środowiska lokalnego zajmującymi się problematyką młodzieży, m.in. ze szkołami, kuratoriami oświaty, pracodawcami i organizacjami pracodawców, urzędami pracy, sądami, policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jak również z innymi osobami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi losami naszych podopiecznych.

Celem głównym jest stworzenie młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym warunków do uzupełnienia wykształcenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających zatrudnienie oraz objęcie procesem socjalizacyjnym, które to działania warunkują jej udany start w dorosłe życie. 

Realizacja procesu wychowawczego w Hufcach Pracy przebiega w oparciu o plany pracy wychowawczej i profilaktyczno-resocjalizacyjnej, w których szczególne znaczenie nadaje się takim zadaniom jak :   

Likwidacja zaniedbań pedagogicznych,

·         Kształtowanie dyscypliny, autokontroli oraz zainteresowania życiem społecznym,

·         Rozwijanie pozytywnych interakcji,

·         Poszanowanie zdrowia i rozwój kultury fizycznej,

·         Przygotowanie do życia w rodzinie,

·         Zainteresowanie nauką i kulturą,

·         Kształtowanie postaw proeuropejskich, wzmacnianie więzi z regionem i krajem,

·         Wyposażenie młodego człowieka w kompetencje pozwalające na aktywność społeczną, przedsiębiorczość, zdobywanie wiedzy przez całe życie oraz funkcjonowanie na rynku pracy,

·         Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież,

·         Ograniczenie zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją,

·         Wspieranie rodzin uczestników oraz osób ze środowiska lokalnego,

Podczas planowania i realizacji poszczególnych zadań uwzględniane są potrzeby i możliwości percepcyjne młodzieży. Młodzież OHP ma możliwość uczestnictwa w różnorakich imprezach oraz akcjach jako alternatywnych formach spędzania czasu wolnego takich jak zajęcia informacyjno - edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, programy i warsztaty szkoleniowe,  akcje społeczne  oraz liczne  edukacyjno – wychowawcze imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo – rekreacyjne  i turystyczne takie jak np. konkursy, turnieje, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, itd. Młodzież uczestniczy także w wielu akcjach społecznych o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, takich jak, np. Akcja Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Poprzez organizację czasu wolnego Hufce Pracy zapewniają młodzieży najlepsze warunki do odkrywania i doświadczania przeżyć kulturalnych, estetycznych, artystycznych i sportowych umożliwiając rozwijanie zainteresowań co motywuje do najbardziej pożądanego społecznie sposobu spędzania czasu wolnego i wpływa na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości młodzieży.  

W celu sprawnego realizowania zadań w hufcach pracy funkcjonują  grupy wychowawcze, koła zainteresowań oraz samorząd młodzieży tj. Rady Młodzieży i Kluby Aktywnych. W każdym Hufcu Pracy działa Klub Absolwenta.

 


2018-05-17
autor: Mirosław Wojciechowski
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski