szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Kształcenie uczestników OHP

Głównym celem oferty edukacyjno-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy  jest zapewnienie młodzieży kształcenia dostosowanego do potrzeb edukacyjnych, zawodowych i zainteresowań młodzieży z uwzględnieniem aktualnych wymagań i możliwości rynku pracy. 

 

W Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi funkcjonuje 16 jednostek opiekuńczo-wychowawczych - są to dochodzące Hufce Pracy, które zapewniają co roku kształcenie i opiekę dla około 2000 młodych dziewcząt i chłopców w różnych miejscowościach województwa łódzkiego.

Młodzież uczy się w następujących formach kształcenia: 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

-          Szkoły Podstawowe dla Dorosłych,

-          Gimnazjum w klasach z przygotowaniem zawodowym,

-          Gimnazjum dla Dorosłych,

-          Kursy zawodowe,

Nauka zawodu

-          Zasadnicze Szkoły Zawodowe,

-          Branżowe Szkoły I stopnia, 

-          Rzemieślnicza Nauka Zawodu,

Praktyczną naukę zawodu uczestnicy – młodociani pracownicy - odbywają u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać najwyżej 22 miesiące a nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż 36 miesięcy. 

W okresie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W pierwszym roku nauki młodociany powinien otrzymywać wynagrodzenie nie mniejsze niż 4 %, w drugim roku – nie mniej niż 5 % i w trzecim roku – nie mniej niż 6 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Końcowym etapem procesu kształcenia w naszych jednostkach organizacyjnych jest bezpośredni udział młodzieży w egzaminach potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2018/2019 w strukturach organizacyjnych ŁWK OHP funkcjonuje 16 dochodzących hufców pracy.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba uczestników wynosiła 1922.

Struktura potencjału organizacyjnego ŁWK OHP wg poziomu kształcenia uczestników i najczęściej występujące zawody (stan na dzień 31.12.2018r). 

gimnazjaliści

228

Szkoła Branżowa I st.

1254

rzemieślnicza nauka zawodu

237

Szkoła Podstawowa

203

 

 

kucharz

210

fryzjer

389

sprzedawca

293

mechanik samochodowy

408

stolarz

76

cukiernik

91

piekarz

53

 

 

 


2018-05-17
autor: Mirosław Wojciechowski
opublikował: Tomasz Pawlak

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski