szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Ochotnicze Hufce Pracy to Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. 

Komenda Główna OHP jest jednostką nadrzędna wobec wszystkich wymienionych powyżej. Ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Tamka 1. Ochotnicze Hufce Pracy są – na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instytucją rynku pracy. OHP to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, która wykonuje zadania państwa na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

Wśród zadań, jakie stoją przed OHP, wymienia się m.in.: 

·          zapobieganie degradacji kulturowej tysięcy młodych dziewcząt i chłopców poprzez umożliwienie im zdobycia kwalifikacji zawodowych

·         planowanie i organizację środowisk wychowawczych poprzez tworzenie centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania, hufców środowiskowych, młodzieżowych biur pracy oraz klubów pracy. W tych ośrodkach sprawowana jest opieka, podejmowane są także działania z zakresu profilaktyki i resocjalizacji uczestników OHP, jak również młodzieży ze środowisk lokalnych pozostającej poza strukturami hufców,

·         organizację kursów i szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy,

·         organizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, oraz krótkoterminowego zatrudnienia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

Podmiotem działań OHP są trzy grupy młodzieży:

1.            wywodząca się z rodzin dysfunkcjonalnych, niedostosowanych społecznie lub patologicznych, dla której OHP jest szansą na otrzymanie wykształcenia i zawodu;

2.            absolwenci szkół ponadpodstawowych, posiadający kwalifikacje zawodowe, jednakże zagrożeni bezrobociem;

3.            trzecią grupę stanowi młodzież ucząca się, która w czasie wolnym od nauki pragnie podjąć pracę zarobkową.  

Ochotnicze Hufce Pracy, chcąc sprostać zadaniom z zakresu aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy, kładą szczególny nacisk na wspomaganie indywidualnego rozwoju jednostki i rozwój przydatności do zatrudnienia poprzez:

·                     walkę ze zjawiskiem marginalizacji tzw. wykluczeniem społecznym,

·                     rozwój mobilności i elastyczności,
·                     upowszechnienie idei doradztwa, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

·                     podniesienie roli i znaczenia pośrednictwa pracy jako formy wspomagającej zatrudnienie,

·                     rozwój zdolności niezbędnych do aktywności ekonomicznej,

·                     upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie,

·                     rozwój systemu szkoleń, kształcenia i doskonalenia,

·                     prowadzenie aktywnych programów rynku pracy dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej i absolwentów,

·                     umożliwienie wychowankom uzupełnienia wykształcenia i zdobycia zawodu, tak aby mogli rozwijać swe talenty i decydować o życiu zawodowym i osobistym.

W roku szkolnym 2019/2020 w jednostkach organizacyjnych podległych Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP naukę podjęło około 2,1 tys. młodych ludzi.

 

 

 


2016-02-09
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski