szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP działa na mocy następujących aktów prawnych:

-          Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645),

-          Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

-          Ustawa prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

-          Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

-          Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1430),

-          Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

-          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2011 r. poz. 920),

-          Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełniania wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2004 poz. 2604),

-          Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 232),

-          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 1626 z późn. zm.),

-          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy lat (Dz. U. z 2012 r. poz. 857),

-          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r.  poz. 1808),

-          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865),


2016-01-15
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski