szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

HUFCE PRACY są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, realizującymi cele związane z kształceniem, zatrudnieniem i wychowaniem młodzieży.  

Realizowanie tych celów odbywa się poprzez następujące działania: 

- pomoc młodzieży w zdobywaniu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz uzyskiwaniu wykształcenia gimnazjalnego i zawodowego we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i zawodowymi

- pomoc młodzieży w zdobywaniu wiedzy zawodowej w ramach różnych form przygotowania zawodowego oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu ze szkołami i pracodawcami,

- diagnozowanie oraz wspieranie socjoterapeutyczne młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

- współpraca z rodzicami, opiekunami, szkołami, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, pracodawcami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w celu ułatwienia młodzieży integracji ze środowiskiem,

- rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez umożliwianie uczestnikom poznawania różnorodnych form spędzania wolnego czasu i udział w organizowanych zawodach, turniejach, konkursach, sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych, oraz zajęciach w świetlicach, klubach i kołach zainteresowań.

Działalność hufców pracy obejmuje szeroki profil działań opiekuńczych, kształceniowych, wychowawczych i doradczych realizowanych z myślą o potrzebach młodzieży z konkretnego środowiska. W skład hufca pracy mogą wchodzić między innymi : grupy wychowawcze, grupy zajęciowe, koła zainteresowań a także Klub Absolwenta.

Opracował:

Mirosław Wojciechowski

15.01.2016 r.

 

 

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:27:33, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski