szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży  są ponadpowiatowymi jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy, bezpośrednio podległymi komendom wojewódzkim, utworzonymi w celu:

·   realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych – w szczególności dla młodzieży na lokalnym rynku pracy,

·   merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie    w zakresie problematyki rynku pracy oraz systemu kształcenia i wychowania.

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży  koordynują działalność młodzieżowych biur pracy, ich filii, klubów pracy, mobilnych centrów informacji zawodowej, a także hufców pracy działających na przypisanym im terenie.


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2020-08-07 08:03:40, zmiany wykonał(a): Tomasz  Pawlak