szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi
Refundacje

Refundacja

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

 

PROCEDURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

I. Podstawowe warunki do spełnienia:

1). Zatrudnienie w zawodzie określonym w wykazie zawodów refundowanych ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym (aktualny wykaz zawodów refundowanych tutaj)

2). Spełnienie warunków do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań:

a). zawodowych (szczegóły tutaj)

b). pedagogicznych

- ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

- ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

- ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

- w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

- przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

- kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

 

 

Powyższe warunki powinien spełniać pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona.

 

Liczba młodocianych pracowników

Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją.

I tak, wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:

• nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,

• młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

 

Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.II. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o refundację

1. Wniosek o zawarcie umowy (wzór do pobrania)

2. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

- kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;

- oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); (formularz do pobrania), (wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis)

 

Gotowy wniosek o zawarcie umowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności:

 

CEiPM w Łodzi

ul. Pomorska 40 (w podwórku, na I piętrze)

tel. (042) 639-50-91

powiaty: łódzki, łódzki – wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński

 

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Przemysłowa 25

tel. (044) 647-45-39

powiaty: piotrkowski, tomaszowski, bełchatowski, radomszczański, opoczyński

 

CEiPM w Sieradzu

ul. Jana Pawła II 3

tel. (043) 822-59-36

powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski

 

CEiPM w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 63

tel. (046) 832-30-57 i (046) 833-63-32 (wew. 103)

powiaty: skierniewicki, łowicki, kutnowski, rawski, łęczycki

 

 

 

Pracodawco!

Po otrzymaniu umowy o refundację sprawdź poprawność zawartych w niej danych (NIP, PESEL, nazwiska i imiona młodocianych, nr konta bankowego).

 

 

 

Terminy składania wniosków:

1. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

2. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

3. Uwaga!

- pracodawcom, którzy zawarli umowy w poprzednim roku kalendarzowym a nie dostarczyli ich do 15 listopada, refundacja przysługuje od 2 stycznia kolejnego roku.

- zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis wydawane jest w momencie podpisywania umowy pomiędzy OHP a pracodawcą. Zawiera ono prognozowaną kwotę przeznaczoną na refundację wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych pracowników przez cały okres trwania umowy (kwota ta może odbiegać od sumy realnych wypłat w trakcie trwania umowy ). Pracodawca może ubiegać się o korektę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis, kierując pismo do ŁWK OHP.

- udzielona pomoc de minimis raportowana jest do elektronicznego Systemu Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej „SHRIMP”. Pracodawcy mogą monitorować wielkość uzyskanej pomocy de minimis przy użyciu Systemu do Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej SUDOP (https://sudop.uokik.gov.pl/)

 

INFORMACJA

W świetle obowiązujących przepisów, zatrudnienie pracownika poniżej 15. roku życia (przed 15. urodzinami) wymaga:

1. pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna;

2. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

3. orzeczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy art. 190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

 

III. Złożenie wniosku o refundację wynagrodzeń

1. Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS (wzór do pobrania)

2.  Do wniosku dołącza się:

 rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

 kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

 kopie dowodu opłacenia składek ZUS

 kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne (druk DRA)

 kopię zwolnienia lekarskiego (w przypadku choroby młodocianego w okresie, za który wypełniany jest wniosek).

Pracodawco pamiętaj, że

 refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 korekty na wniosku o refundację mogą być dokonywane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

1. Refundacja może obejmować wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń za pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie zawartej na czas nieokreślony umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie : nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Refundowane pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe od kwoty wyliczonej jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Dzienniku Urzędowym (procent określony w pkt.3.).

3. Procent refundowanego pracodawcy wynagrodzenia w którym mowa w pkt. 2 wynosi w formie:

a) nauki zawodu

 w pierwszym roku nauki – 5 %

 w drugim roku nauki – 6 %

 w trzecim roku nauki – 7 %

b) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4 %.

 

 

IV. Wniosek o aneks o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników od 1 września 2019 roku. (wzór do pobrania)

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2019, poz. 1395) refundacja w zmienionej wysokości będzie przysługiwać zgodnie z terminami określonymi w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego, regulującego nowe brzmienie § 5a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 865).

 

1) Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy, określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

 

2) Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej nowe stawki od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do jednostki, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy, określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z najbliższym CEiPM lub działem refundacji ŁWK OHP.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS

 

 

Podstawowe akty prawne:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Roz. Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 01.09.2019 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Rozp. MPiPS w sp. refundowania ze środków Funduszu Pracy wynag. wypłacanych młod. prac. zmiany 01.08.2019

Kodeks Pracy

Rozporządzenie Min Edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu 15.12.2010.pdf

Rozporządzenie Min Edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu 11.08.2015.pdf

Rozporządzenie Min Edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu 24.08.2017.pdf

Rozporządzenie Min Edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu 22.02.2019.pdf


Rozporządzenie Min Edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu 29.03.2019.pdf


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracu - tekst jednolity 03.07.2019.pdf

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 26.03.2020.pdf


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski